Защита на данни GDPR

Дружество, което обработва данните Ви: "БЕЛЛА ГОЛД" ЕООД, ЕИК : 204948645


Седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Люлин 10, бл. 119Б, вх. А, ет. 5, ап. 14

Телефон: 0888 700 652


"БЕЛЛА ГОЛД" ЕООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.


Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни


Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на електронния магазин www.facebook/Jewerly for angels/ и сайт www.bellagoldshop.com  и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следните основания:


· Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

· Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;

· Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

· За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни


Чл. 2. (1)Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на електронния магазин и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:


· сключване и изпълнение на договор от разстояние;

· упражняване право на отказ или извършване на рекламация

· счетоводни цели;

· реализиране на законовите задължения на дружеството.


(2) Лични данни, които събираме и обработваме са:


· име и фамилия;

· телефон;

· адрес за доставка.


(3) Принципи при обработката на Вашите лични данни:


· законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

· ограничение на целите на обработване;

· съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

· точност и актуалност на данните;

· ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

· цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.


(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


Срок на съхранение на личните ви данни


Чл. 3. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина.


Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни


Чл. 4. (1) Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на предоставенте от Вас лични данни, в случай, че тяхната обработка не се изисква във връзка с реализиране на договорите отношения с вас и/или спазване на законови изисквания от страна на Администратора.


(2) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.


Право на достъп


Чл. 5. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст на адреса на управление на дружеството или посредством интерфейса на електронния магазин магазин www.facebook/Jewerly for angels/ и сайт www.bellagoldshop.com  


(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.


Право на коригиране или попълване


Чл. 6. (1) Вие можете по всяко време да коригирате или да попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас.


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)


Чл. 7. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:


· личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

· Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

· личните данни са били обработвани незаконосъобразно.


(2) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане в свободен текст на адреса на управление на дружеството или посредством интерфейса на електронния магазин www.facebook/Jewerly for angels/ и сайт www.bellagoldshop.com  


(3) След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с изпратените Ви инструкции, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас.


Право на преносимост


Чл. 8. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете:


· да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;

· да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни


Чл. 9. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.


(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:


· е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

· е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;


· уведомяването би изисквало непропорционални усилия.


Лица, на които се предоставят личните Ви данни


Чл. 10. (1) За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни:


- "Еконт Експрес" ООД за целите на извършване на куриерска услуга


(2) Администраторът предоставя данните при поискване от държавни органи и институции съобразно законоустановените им правомощия.


Чл. 11. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.


Чл. 12. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:


Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 91 53 518, Интернет страница: www.cpdp.bg